Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en diensten geleverd door Awaretrain bv, gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 68933886.

Let op: deze algemene voorwaarden gelden niet voor klanten uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Artikel 1 - Definities

1.1 Overeenkomst: elke afspraak/overeenkomst tussen Awaretrain en de Klant waaronder Awaretrain diensten levert. 
1.2 Klant: de persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst is aangegaan met Awaretrain of een persoon of rechtspersoon die een Aanbieding van Awaretrain heeft ontvangen met het doel een Overeenkomst aan te gaan met Awaretrain.
1.3 Algemene voorwaarden: de bepalingen van dit document die altijd een integraal onderdeel vormen van elke Overeenkomst. 
1.4 Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde rechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, databaserechten, rechten op domeinnamen, handelsrechten, rechten op knowhow, handelsmerkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
1.5 Aanbieding: elke offerte of andere aanbieding door Awaretrain aan de Klant voor het sluiten van een Overeenkomst.
1.6 Platform: een online platform van Awaretrain waarvoor (voor zover overeengekomen) aan Klant toegang kan worden verleend via internet en waarmee bepaalde Diensten door Awaretrain kunnen worden geleverd en/of waarmee bepaalde informatie door Awaretrain kan worden verzameld. 
1.7 Dienst(en): de dienst(en) die Awaretrain namens de Klant zal uitvoeren zoals beschreven in het Aanbod van Awaretrain, de Overeenkomst of een ander medium.
1.8 Beveiligingsaudit: elke vorm van informatiebeveiligingscontrole namens de Klant, die een analyse kan omvatten met betrekking tot beveiligingsfouten of kwetsbaarheden in de software of infrastructuur van de Klant, de fysieke beveiligingsmaatregelen (gebouwen en apparaten) van de Klant en het beveiligingsbewustzijn van werknemers van de Klant.
1.9 Website: https://awaretrain.com en https://learning.awaretrain.com
1.10 Workshop: elk type workshop, training of presentatie aangeboden door Awaretrain on-site of anders, zoals: workshops voor informatiebeveiliging en/of een training voor beveiligingsbewustzijn.

Artikel 2 - Reikwijdte van de Overeenkomst en conclusie

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Awaretrain met betrekking tot de diensten en het formulier, in combinatie met het Aanbod, een integraal onderdeel van elke Overeenkomst.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere (algemene) voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 
2.3 Alle Aanbiedingen van Awaretrain zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum van de Aanbieding. 
2.4 De Overeenkomst wordt afgesloten met de aanvaarding, bevestiging of ondertekening van het Aanbod door de Klant. Als de acceptatie door de Klant (zelfs in het kleinste detail) afwijkt van de Aanbieding, dan wordt de Overeenkomst alleen gesloten als Awaretrain schriftelijk erkent dat de aanvaarding van de Klant verschilt van de oorspronkelijke Aanbieding en bevestigt dat Awaretrain akkoord gaat met de aanvaarding door de Klant. 
2.5 De volgende volgorde is van toepassing als er inconsistenties optreden tussen de bepalingen van verschillende overeengekomen documenten:
       (i) het Aanbod;
       (ii) de voorwaarden in een toepasselijke verwerkersovereenkomst (indien aanwezig);
       (iii) deze Algemene Voorwaarden.
2.6 Na de totstandkoming van de Overeenkomst, zal Awaretrain commercieel redelijke inspanningen leveren om de overeengekomen Diensten binnen de afgesproken tijd met de nodige zorg en vaardigheid te leveren. Tijden of deadlines vermeld door Awaretrain of vermeld in de Overeenkomst zijn echter altijd schattingen en worden niet beschouwd als definitieve deadlines, tenzij expliciet anders aangegeven.
2.7 De Klant zal alle medewerking verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is om de tijdige en correcte uitvoering van de Diensten door Awaretrain en/of door haar ingeschakelde derden mogelijk te maken. In dit verband zal de Klant onder meer:
       (i) alle informatie en andere materialen verstrekken waarvan Awaretrain aangeeft dat deze vereist zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs hoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten; en
       (ii) Awaretrain toegang verlenen tot alle locaties waar de Diensten worden uitgevoerd en alle ondersteuning op locatie bieden die door Awaretrain naar alle redelijkheid wordt gevraagd.

Artikel 3 - Informatiebeveiliging

3.1 Als de Overeenkomst Beveiligingsaudits omvat, leggen de Partijen de middelen, het doel en de reikwijdte van deze Beveiligingsaudit redelijkerwijs schriftelijk vast. Beveiligingsaudits worden uitgevoerd door personeel van Awaretrain en/of door Awaretrain ingeschakelde derden die over voldoende expertise en vaardigheden beschikken om beveiligingslekken en kwetsbaarheden vast te stellen en te identificeren. Awaretrain kan niet garanderen dat alle beveiligingslekken en kwetsbaarheden daadwerkelijk worden ontdekt en geïdentificeerd. 
3.2 Na voltooiing van de Beveiligingsaudit(s) zal Awaretrain haar bevindingen rapporteren aan de Klant door middel van een schriftelijk auditrapport. 
3.3 Hoewel Awaretrain alle redelijke inspanningen zal leveren om schade aan de IT-infrastructuur en andere objecten of materialen van de Klant en/of derden te voorkomen bij het uitvoeren van de Beveiligingsaudit(s), kan Awaretrain niet garanderen dat er geen schade wordt veroorzaakt bij het uitvoeren van een Beveiligingsaudit. Daarom kan Awaretrain met betrekking tot Beveiligingsaudits alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of opzettelijke roekeloosheid. 
3.4 De Klant vrijwaart Awaretrain voor en tegen alle claims van derden die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de Beveiligingsaudit(s). Verder zal de Klant (op eerste verzoek van Awaretrain):
       (i) Awaretrain volledig compenseren als eventuele boetes of verplichtingen om compensatie te betalen worden opgelegd aan Awaretrain als gevolg van of in verband met de Beveiligingsaudit(s); en
       (ii) Eventuele juridische kosten van Awaretrain (inclusief kosten van advocaten, juridische adviseurs of andere (technische) experts) die voortvloeien uit of verband houden met de Beveiligingsaudit(s) volledig compenseren.
3.5 Als medewerkers of andere door Awaretrain ingeschakelde personen worden gearresteerd, opgepakt of in hechtenis genomen door de politie, (toezichthoudende) autoriteiten of particulier beveiligingspersoneel, op de verdenking van het begaan van een strafbaar feit of een onrechtmatige daad, is de Klant verplicht om alles in zijn macht te doen om de situatie te verhelpen, verondersteld dat de arrestatie, aanhouding of hechtenis direct of indirect verband houdt met de Beveiligingsaudit(s). 
3.6 Als de Overeenkomst Beveiligingsaudits omvat, machtigt de Klant Awaretrain binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst de digitale en fysieke beveiligingsmaatregelen die door de Klant worden gebruikt te deactiveren, te omzeilen of anderszins te controleren en te gebruiken. De Klant verklaart en garandeert:
       (i) Voldoende informatie aan derden die mogelijk negatieve gevolgen ondervinden van de uitvoering van de Beveiligingsaudit te hebben verstrekt; en
       (ii) Dat te zijn geïnformeerd door de Klant, de bovengenoemde derden expliciete toestemming hebben gegeven voor de uitvoering van de Beveiligingsaudit. 
3.7 Ten behoeve van de Beveiligingsaudit verleent de Klant hierbij toestemming aan Awaretrain om zich uit te geven voor derden, alsook om medewerkers en andere vertegenwoordigers van de Klant onder valse voorwendselen aan te spreken.
3.8 Alle uit dit artikel voortvloeiende rechten en plichten van Awaretrain gelden tevens voor door Awaretrain ingeschakelde derden. 

Artikel 4 - Het Platform

4.1 Mocht de Overeenkomst de levering van het Platform door Awaretrain omvatten, dan zal Awaretrain commercieel redelijke inspanningen verrichten om een ononderbroken beschikbaarheid van het Platform te garanderen. Specifieke uptimes of andere serviceniveaus zijn echter alleen van toepassing wanneer dergelijke serviceniveaus schriftelijk tussen Awaretrain en de Klant zijn overeengekomen.
4.2 Awaretrain onderhoudt actief zijn Platform, waardoor het Platform tijdelijk niet beschikbaar kan zijn. Wanneer wordt verwacht dat onderhoud een negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid van het Platform, zal Awaretrain zich inspannen om dergelijk onderhoud uit te voeren wanneer het gebruik van het Platform gemiddeld laag is volgens de statistieken van Awaretrain. Noodonderhoud kan op elk moment door Awaretrain worden uitgevoerd.
4.3 Als Awaretrain van mening is dat het functioneren van haar systemen, netwerk, Platform of Diensten gevaar loopt, heeft Awaretrain het recht om alle maatregelen te nemen die het redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden of te voorkomen. Awaretrain zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de meest voorkomende risico's met betrekking tot het Platform te voorkomen.
4.4 Awaretrain zal commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat het Platform compatibel is met de nieuwste versies van veelgebruikte webbrowsers. De Klant zorgt ervoor dat hij en/of zijn werknemers gebruik maken van bijgewerkte webbrowsers. Awaretrain is naar eigen goeddunken gerechtigd om elke ondersteuning van oudere versies van webbrowsers te stoppen. 
4.5 Awaretrain zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om de Klant tijdens kantooruren ondersteuning te bieden met betrekking tot het Platform. Contactinformatie voor ondersteuning is te vinden op de website. In overeenstemming met artikel 6.4 is Awaretrain niet verplicht ondersteuning te bieden of te verlenen met betrekking tot eigen systemen van de Klant. 
4.6 Een account of bepaalde inloggegevens zijn mogelijk vereist voor gebruik van het Platform. Tenzij anders overeengekomen, zijn accounts en inloggegevens alleen voor individueel gebruik en mogen niet gedeeld worden door meerdere personen/eindgebruikers. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van eventuele inloggegevens, of voor personen waarvoor de Klant verantwoordelijk is (bijv. werknemers of freelancers die door de Klant zijn aangesteld). Awaretrain mag ervan uitgaan dat acties die worden ondernomen vanuit accounts van de Klant, zijn geautoriseerd en gecontroleerd worden door de Klant. Als inloggegevens per ongeluk openbaar worden gemaakt of op een andere manier bekend worden bij een onbevoegde derde partij, moet de Klant Awaretrain onmiddellijk op de hoogte stellen en alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van de Klant mogen worden verwacht om misbruik van zijn accounts te voorkomen.
4.7 De Klant verklaart en garandeert dat het Platform niet zal worden gebruikt in strijd met toepasselijke wetgeving, de Overeenkomst of rechten van derden. De Klant zal ervoor zorgen dat alleen natuurlijke personen gebruik maken van het Platform, en dat het niet is toegestaan om het Platform te gebruiken op een manier die hinderlijk is of hinder veroorzaakt voor Awaretrain of derden. Dit omvat het gebruik van persoonlijke scripts of programma's voor het uploaden of downloaden van grote hoeveelheden data of overmatig gebruik van het Platform.
4.8 Als Awaretrain (vermeend) onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik van het Platform door een derde partij opmerkt of hiervan op de hoogte is, heeft Awaretrain het recht om alle redelijke maatregelen te nemen om het (vermeende) onwettige of ongeoorloofde gebruik te stoppen. Bovendien is Awaretrain in dergelijke gevallen gerechtigd om de contactgegevens van de Klant aan derden (inclusief autoriteiten) te verstrekken.

Artikel 5 - Workshop

5.1 Mocht de Overeenkomst het aanbieden van een Workshop door Awaretrain omvatten, dan zullen de partijen schriftelijk bepalen waar en wanneer een dergelijke Workshop zal plaatsvinden, inclusief wie er verantwoordelijk is voor het leveren van de faciliteiten die vereist zijn voor de Workshop. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Awaretrain alleen verplicht om een trainer te leveren en is de Klant verantwoordelijk voor het leveren van de faciliteiten die vereist zijn voor de Workshop (zoals: voldoende ruimte voor de training, computers, projectoren, een internetverbinding en eten/drinken). 
5.2 Op verzoek van Awaretrain zullen de partijen redelijkerwijs een maximum aantal aanwezigen en/of andere voorwaarden met betrekking tot de Workshop bepalen. 
5.3 In het algemeen heeft de Klant het recht om een Workshop schriftelijk te annuleren of opnieuw te plannen tot twee weken vóór het begin van desbetreffende Workshop. In een dergelijk geval worden kosten die nog niet door Awaretrain zijn gemaakt, kwijtgescholden. De Klant is echter nog steeds verplicht om Awaretrain te vergoeden voor de werkelijk gemaakte kosten, zoals niet-restitueerbare vliegtickets of hotelreserveringen. Indien de Klant binnen twee weken vóór aanvang van de betreffende Workshop annuleert, moeten de overeengekomen vergoedingen volledig worden betaald. 

Artikel 6 - Intellectueel eigendom en content

6.1 De (digitale) informatie die door de Klant wordt opgeslagen of verwerkt met behulp van een van de Diensten, is en blijft het eigendom van de Klant (of het eigendom van de leveranciers of licentiegevers van de Klant). Voor zover noodzakelijk om de Dienst aan te bieden, ontvangt Awaretrain een beperkte licentie om dergelijke informatie te gebruiken voor de uitvoering van de Dienst.
6.2 Tenzij expliciet overeengekomen in een schriftelijk document ondertekend door beide partijen, wensen beide partijen geen overdracht van Intellectueel Eigendom. De Diensten en alle overige informatie of software geleverd door Awaretrain zijn het Intellectuele eigendom van Awaretrain of haar licentiegever(s). Geen van deze items mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Awaretrain, behalve en voor zover toegestaan door de Overeenkomst en dwingend recht. 
6.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst verleent Awaretrain aan de Klant een niet-exclusieve licentie om, voor zover overeengekomen, een of meer van de Diensten te gebruiken. Deze Licentie wordt verleend voor de duur van de Overeenkomst. Deze licentie omvat niet het recht om de Diensten, software of informatie op enige wijze in sublicentie te geven, te verkopen of anderszins te vermenigvuldigen of openbaar te maken, tenzij anders is overeengekomen.
6.4 Indien de partijen het erover eens zijn dat Awaretrain bepaalde content zal leveren die door de Klant zal worden gebruikt (op zijn eigen of een extern leermanagementsysteem of op welke andere manier dan ook), dan moeten de partijen het eens worden over de manier waarop de content kan worden gebruikt en het aantal mensen dat de content mag gebruiken. Voor zover mogelijk zal de Klant Awaretrain informeren over zijn bedoelingen voor de content en het aantal mensen dat het gaat gebruiken. Awaretrain is niet verplicht om enige vorm van ondersteuning te bieden met betrekking tot het leermanagementsysteem of de platform van de Klant (of een derde partij van de Klant) waarop de content wordt gebruikt. 
6.5 Op verzoek zal de Klant Awaretrain een uitgebreid rapport aanbieden met de informatie die nodig is voor Awaretrain om te controleren of het gebruik van de content en het aantal mensen dat de content gebruikt in overeenstemming is met de afspraken. Verder is Awaretrain gerechtigd om persoonlijke audits en audits op locatie uit te voeren of ze te laten uitvoeren door een derde partij voor de bestanden en systemen van de Klant om naleving van de Overeenkomst te waarborgen (inclusief ervoor zorgen dat het maximale aantal mensen dat de content gebruikt niet is overschreden).
6.6 Indien uit een rapport of audit blijkt dat het gebruik van de content of het aantal personen dat de content gebruikt niet in overeenstemming is met de Overeenkomst en dat de Klant te weinig heeft betaald, betaalt de Klant ook Awaretrain alle onderbetaalde vergoedingen op basis van de commerciële voorwaarden in de Overeenkomst.

Artikel 7 - Privacy 

7.1 De uitvoering van de Overeenkomst kan de verwerking inhouden van persoonsgegevens door Awaretrain namens de Klant, waarbij de Klant wordt beschouwd als de 'gegevensbeheerder' en Awaretrain als de 'gegevensverwerker'. Als er persoonsgegevens worden verwerkt, sluiten de partijen een verwerkersovereenkomst waarin ze schriftelijk de voorwaarden vastleggen waaronder Awaretrain dergelijke persoonsgegevens verwerkt. 
7.2 Partijen zullen hun respectievelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke privacywetgeving naleven. De Klant garandeert hierbij dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van persoonsgegevens niet onwettig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde partij.

Artikel 8 - Prijzen en betaling

8.1 Awaretrain factureert alle verschuldigde bedragen zoals gespecificeerd in de Aanbieding en kan dit elektronisch doen. Eventuele bezwaren van de Klant tegen (het bedrag van) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Alle facturen zijn onderworpen aan een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn aangeeft, of er schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
8.2 Als de Klant een dienst koopt die gefactureerd is op basis van het aantal gebruikers (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer Awaretrain een Platform aanbiedt), dan is Awaretrain altijd gerechtigd om te factureren op basis van het maximale aantal, in een maand gelijktijdig ingeschreven gebruikers bij het Platform. Dergelijke geabonneerde gebruikers bestaan niet alleen uit de ‘geactiveerde’ gebruikers, maar ook uit de ‘niet-geactiveerde’ gebruikers. Verder is het niet relevant of dergelijke geabonneerde gebruikers in de betreffende maand daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van het Platform.
8.3 Alle prijzen van Awaretrain zijn in euro (€) en exclusief btw en overige belastingen. 
8.4 Als een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, krijgt de Klant 14 extra dagen om alle openstaande bedragen te betalen. Als de Klant niet binnen de bovengenoemde 14 dagen het verschuldigde bedrag (de verschuldigde bedragen) betaalt, is de Klant automatisch in gebreke (zonder dat een formele ingebrekestelling vereist is) en kan Awaretrain: (i) de levering van alle of een deel van de Diensten opschorten, en/of (ii) een incassobureau inschakelen, en dan moet de Klant Awaretrain volledig vergoeden voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief alle kosten en vergoedingen van advocaten en experts.
8.5 Awaretrain heeft het recht om overeengekomen prijzen en vergoedingen jaarlijks aan te passen met een maximum van 5% als gevolg van inflatie, hogere kosten of andere marktomstandigheden. Als Awaretrain de prijzen meer dan 5% per jaar verhoogt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de prijsverhoging ingaat.
8.6 Alle aan Awaretrain verschuldigde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar als de Klant failliet wordt verklaard, de Klant surseance van betaling aanvraagt of krijgt, de activiteiten van de Klant worden beëindigd of zijn bedrijf wordt geliquideerd.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

9.1 De totale aansprakelijkheid van Awaretrain voor verlies en/of schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onwettige handeling of op iedere andere wettelijke basis, is beperkt tot een maximaal bedrag gelijk aan de bedragen (exclusief btw) betaald door de Klant aan Awaretrain onder de relevante Overeenkomst in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis. De totale vergoeding die door Awaretrain wordt betaald, is nooit hoger dan € 25.000, - per jaar.
9.2 Awaretrain is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, zoals: gederfde inkomsten, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
9.3 De eerder genoemde aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing als de schade of verliezen het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid door toedoen van Awaretrain. 
9.4 Awaretrain is alleen aansprakelijk als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst als de Klant verklaart dat Awaretrain onverwijld schriftelijk in verzuim is en Awaretrain een redelijke termijn toekent om de schending te verhelpen, en Awaretrain verwijtbaar nalaat haar verplichtingen na te komen nadat deze termijn is verstreken. De ingebrekestelling moet de inbreuk zo volledig en gedetailleerd mogelijk beschrijven om Awaretrain in staat te stellen adequaat te reageren. 
9.5 Om recht op compensatie te hebben, moet de Klant het verlies altijd zo snel mogelijk nadat het verlies is opgetreden schriftelijk aan Awaretrain melden. Elke eis tot schadevergoeding jegens Awaretrain vervalt als er een termijn van 6 maanden is verstreken na het begin van de claim.
9.6 Awaretrain kan niet worden verplicht om enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst na te komen als de uitvoering wordt voorkomen als gevolg van overmacht. Awaretrain is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade als gevolg van overmacht. Er is altijd sprake van overmacht bij stroomuitval, geen internetverbinding, storingen van de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (inclusief D(DOS)-aanvallen), aanvallen door malware of andere schadelijke software, burgerlijke onrust, natuurrampen, terreur, import- en exportbelemmeringen, stakingen, bevoorradings-/toevoerproblemen, brand, overstromingen en iedere situatie waarin Awaretrain niet kan presteren of wordt belet om dit te doen om reden van zijn leveranciers, ongeacht de reden.
9.7 Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen. De Diensten die in dat geval door Awaretrain zijn geleverd voorafgaand aan het optreden van de overmachtssituatie en tijdens de overmachtssituatie zullen op evenredige basis worden betaald.
9.8 In geval van beëindiging door de Klant op grond van een schending door Awaretrain van de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen de reeds uitgevoerde prestaties en de bijbehorende betalingsverplichting niet worden geannuleerd.

Artikel 10 - Vertrouwelijkheid 

10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij ontvangen. Informatie wordt in elk geval als vertrouwelijk beschouwd als deze door een van de partijen als zodanig is aangeduid of als de ontvanger weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard is. 
10.2 Met betrekking tot de vertrouwelijke informatie zullen Partijen:
       (i) Rekening houden met alle redelijke maatregelen om vertrouwelijke informatie veilig te bewaren en op te slaan, terwijl tegelijkertijd ten minste hetzelfde beveiligingsniveau wordt gewaarborgd als voor hun eigen vertrouwelijke informatie;
       (ii) De vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst;
10.3 Beide partijen zullen ook een vergelijkbare geheimhoudingsplicht opleggen aan hun werknemers en aan eventuele derde partijen die door hen zijn aangesteld om de Overeenkomst uit te voeren.
10.4 Vertrouwelijke informatie kan openbaar worden gemaakt in reactie op een geldig gerechtelijk bevel of een andere overheidsmaatregel, op voorwaarde dat (indien toegestaan door een dergelijke opdracht) de openbaarmakende partij zo snel mogelijk na ontvangst van het bevel op de hoogte wordt gebracht en in de gelegenheid wordt gesteld juridisch een vergoeding te eisen tegen een dergelijke openbaarmaking.
10.5 Informatie die anders vertrouwelijke informatie zou zijn, wordt niet als vertrouwelijk beschouwd indien de ontvangende Partij door middel van schriftelijke gegevens aantoont dat de informatie:
       a. rechtmatig is verkregen door de ontvangende Partij uit openbaar beschikbare bronnen zoals kranten, octrooidatabanken of informatieve websites;
       b. rechtmatig is verkregen door de ontvangende Partij van een derde partij, op voorwaarde dat de derde partij geen vertrouwelijkheidsverplichting jegens de openbaarmakende partij schendt;
       c. al in het bezit was van de ontvangende Partij vóór de datum waarop deze door de openbaarmakende partij is uitgegeven; of
       d. door de ontvangende partij onafhankelijk en zonder het gebruik van informatie van de openbaarmakende partij is ontwikkeld.
10.6 Op het eerste verzoek van de openbaarmakende partij en direct na beëindiging van de Overeenkomst, zal de ontvangende partij alle vertrouwelijke informatie die in haar bezit is vernietigen of verwijderen en op verzoek melden dat dit is gebeurd.

Artikel 11 - Looptijd en beëindiging

11.1 De Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de Overeenkomst of aanvaarding van het Aanbod en blijft van kracht tot het tijdstip waarop aan de Overeenkomst is voldaan, tenzij in het Aanbod anders is bepaald. 
11.2 Elke partij kan de Overeenkomst schriftelijk beëindigen als de andere partij:
       (i) surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
       (ii) is ontbonden of om een andere reden geen zaken meer kan doen.
11.3 Als de Overeenkomst wordt beëindigd, worden de bedragen verschuldigd aan Awaretrain door de Klant onmiddellijk opeisbaar (ongeacht de reden voor de beëindiging). 

Artikel 12 - Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

12.1 Awaretrain kan deze Algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen. Awaretrain zal de wijzigingen of toevoegingen minstens dertig dagen voordat ze van kracht worden via e-mail aan de Klant bekendmaken, zodat deze hiervan op de hoogte is. 
12.2 Als de Klant bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zal Awaretrain de wijziging heroverwegen en intrekken als het bezwaar gegrond wordt geacht. Als Awaretrain echter besluit de wijzigingen ondanks het bezwaar te implementeren, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen tot het moment dat de wijzigingen van kracht worden. Vanaf het moment dat de wijzigingen van kracht worden, wordt de Klant geacht de gewijzigde Algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 13 - Overige bepalingen 

13.1 Er is uitsluitend Nederlands recht van toepassing op de Overeenkomst. 
13.2 Bij een geschil met betrekking tot de Overeenkomst, zullen de partijen redelijke pogingen ondernemen om in onderling overleg een passende oplossing te vinden. Voor zover de regels van dwingend recht niet anders bepalen, zullen geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in de hoofdvestiging van Awaretrain. 
13.3 Awaretrain kan haar rechten en plichten uit de Overeenkomst overdragen aan een derde partij die Awaretrain of haar zakelijke activiteiten overneemt. 
13.4 De Klant zal Awaretrain onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging van naam, (post) adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie en details die relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
13.5 Als enige bepaling van de Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar. Als een rechtbank constateert dat een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, maar dat deze door beperking van een dergelijke bepaling geldig en uitvoerbaar zou worden, dan wordt deze bepaling geacht zo geschreven, geïnterpreteerd en gehandhaafd te zijn als zodanig beperkt. Als een rechtbank vaststelt dat een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zullen Awaretrain en de Klant zich tot elkaar wenden om een nieuwe bepaling overeen te komen om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen. Deze nieuwe bepaling zal zo vergelijkbaar zijn met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling als wettelijk mogelijk is.